نمایش یک نتیجه

پلاک گل بابونه

8000 تومان

مشخصات:

  • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
  • اندازه پلاک یک تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • اندازه پلاک سه تقریبا 2.5 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
  • اندازه پلاک چهار تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
  • اندازه پلاک پنج تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • اندازه پلاک شش تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • اندازه پلاک هفت تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • اندازه پلاک هشت تقریبا 3 در 3 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
  • جنس : فلز